دوره آموزشی DCS و SCADA


جلسه اول
•    تاریخچه تكامل سیستم های اتوماسیون- قسمت اول
-مفاهیم سنسور، عملگر
- سیستم های پنوماتیك
-سیستم های كنترل آنالوگ
-سیستم های كنترل دیجیتال
-سیستم های اندازه گیری دیجیتال و آنالوگ
-اتصال ابزار دقیق به سیستم های دیجیتال

جلسه دوم
•    تاریخچه تكامل سیستم های اتوماسیون- قسمت دوم
-Centralized Control System(CCS)          
-Direct Digital Control(DDC)    
-Distributed Control System     
-FieldBus 
-بررسی ساختار
-مزایا و معایب 
-اختلافات اصلی بین FieldBus, CCS, DDC, DCS

جلسه سوم
•    بررسی روشهای انتقال اطلاعات در سطح فیلد  
-GPIB
-ارتباط سریال RS232, RS485
-VXI
-Hart

جلسه چهارم
•    بررسی انواع كنترلرها
-PLC
-IPC
-Micro
    
جلسه پنجم
•    مقدمه ای بر شبكه های كامپیوتری
o  مزایای استفاده از شبكه
o  بررسی مدل OSI و TCP/IP
o  Ethernet, Token Ring, …
o  اجزای شبكه
o  مفاهیم Client/Server
o  وظایف Server
o  وظایف Client

جلسه ششم
•    مقدمه ای بر شبكه های صنعتی
-مفاهیم اولیه فیلدباس
-بررسی شبكه های: 
-ModBus
-Foundation FieldBus
-ProfiBus
-Industrial Ethernet

جلسه هفتم
•    بررسی اجزا و لایه های مختلف یك سیستم DCS 

جلسه هشتم 
•    تركیب سیستم DCS با FieldBus و بررسی چندین مثال واقعی

جلسه نهم
•    معرفی سیستم های اسكادا
- مفهوم سیستم اسكادا
- تاریخچه سیستم اسكادا
- مزایای استفاده از اسكادا و كاربردهای آن
- ساختار سیستم اسكادا
جلسه دهم
•    بررسی اجزای سیستم اسكادا- قسمت اول
- RTU
- PLC
- IPC
- نرم افزارهای اسكادا

جلسه یازدهم 
•    بررسی اجزای سیستم اسكادا- قسمت دوم
- سیستم های مخابراتی و كانال های ارتباطی
- واسطه های جوی
- واسطه های عمومی
- مقایسه مزایا و معایب آنها

جلسه دوازدهم
•    مفاهیم تكمیلی
- بررسی دقیق پیكربندی
- بررسی یك مثال واقعی