دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک


جلسه اول
•  سیر تکاملی برنامه ریزی

-برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز

جلسه دوم
• چارچوب نظری برنامه ریزی
-تعاریف
-ویژگیهای برنامه خوب
-مشکلات فرا راه برنامه ریزی استراتژیک

جلسه سوم
• مفاهیم و اصطلاحات برنامه ریزی استراتژیک
-برنامه
-برنامه ریزی
-استراتژی
-برنامه ریزی استراتژیک
-برنامه ریزی استراتژیک و تفاوت آن با سایر روش های برنامه ریزی
-تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی بلند مدت
-تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی

جلسه چهارم
• مفاهیم و اصطلاحات برنامه ریزی استراتژیک
-رسالت
-نمونه هایی از بیانیه رسالت
-دورنما

جلسه پنجم
• مفاهیم و اصطلاحات برنامه ریزی استراتژیک
-ارزش ها و اصول حاکم بر سازمان
-اهداف سازمان
-محیط
-تحلیل وضع موجود
-مسایل استراتژیک سازمان

جلسه ششم
•  کاربرد برنامه ریزی در سازمان ها
-لزوم برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها
-برنامه ریزی استراتژیک چه مواردی را شامل نمی شود؟
-تکنیک های تحلیل وضع موجود

جلسه هفتم
• استراتژی
-تعاریف
-تدوین استراتژی
-استراتژی از نظر سطوح سازمانی

جلسه هشتم
• استراتژی
-استراتژی از نظر ماهیت عملکردی
-مدل های مختلف انتخاب استراتژی

جلسه نهم
• استراتژی
-نقش انواع استراتژی در تدوین استراتژی سازمانی

جلسه دهم
•  مدل های برنامه ریزی استراتژیک

جلسه یازدهم
•  نگرشی بر تفکر و مدیریت استراتژیک

جلسه دوازدهم
• گام های عملی برنامه ریزی استراتژیک
-برنامه ریزی برای برنامه ریزی استراتژیک
-تحلیل وضعیت موجود سازمان

جلسه سیزدهم
• گام های عملی برنامه ریزی استراتژیک
-تعیین رسالت، دورنما و ارزش های سازمانی
-تدوین بیانیه دورنمای سازمان
-تعیین ارزش ها و اصول حاکم بر سازمان

جلسه چهاردهم
•  گام های عملی برنامه ریزی استراتژیک
-شناسایی مشکلات استراتژیک سازمان
-تعیین اهداف و مقاصد سازمان

جلسه پانزدهم
• گام های عملی برنامه ریزی استراتژیک
-تدوین استراتژی های سازمانی
-انتخاب شاخص های سنجش و پایش عملکرد سازمان