دوره آموزش مدیریت برند

  • مفاهیم برند

  • استراتژی برند

  • مخاطب هدف برند

  • هویت برند

  • برندسازی برون سازمانی

  • برندسازی درون سازمانی

  • ایجاد و نگهداشت ارزش های برند