دوره آموزش مذاکره

 • انواع مذاکره 
 • انواع نگرش به اخلاق
 • چرا مذاکره شکل می گیرد؟
 • انواع قدرت و نیاز در مذاکره
 • چگونه در مذاکره برد-برد ایجاد کنیم 
 • عوامل موثر بر مذاکره 
 • تشریح عوامل احساسی موثر بر مذاکره 
 • تشریح عوامل منطقی موثر بر مذاکره 
 • مدل های مذاکراتی 
 • تشریح تکنیک های اثبات گرایانه
 • تشریح الزامات مدل حل مسئله 
 • تشریح تکنیک های گفتاری مستقیم و غیر مستقیم
 • نحوه برخورد با تکنیک های گفتاری مستقیم و برگرداندن آنها به حل مسئله
 • رفتارهای غیر کلامی در مذاکره