برنامه ریزی بازاریابی

یکی از خدمات بسیار ارزشمند شرکت آریاز، ارائه خدمات برنامه ریزی بازاریابی می باشد. مبحث برنامه ریزی بازاریابی شامل اقداماتی است که بر اساس شناخت بدست آمده از مرحله مطالعه بازار، یک کسب و کار باید انجام دهد تا به اهداف مورد نظر دست یابد. 


این شرکت در زمینه برنامه ریزی بازاریابی خدمات و راه حل های زیر را ارائه می نماید:
-    تعریف اهداف کلان و خرد بازاریابی
-    تعریف ساختار سازمانی تیم بازاریابی
-    تعریف روش های بازاریابی
-    تعریف برنامه اجرایی روزانه
-    تعریف روش های ارزشیابی عملکرد تیم بازاریابی
-    تعریف فرآیندهای مورد نیاز در بخش بازاریابی