اخذ نمایندگی خارجی

یکی از خدمات تخصصی شرکت آریاز، انجام کلیه امور مربوط به اخذ نمایندگی از شرکت ها و تولیدکنندگان خارجی می باشد. 


از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
-  شناسایی و ارزیابی منابع تامین مناسب
-  انجام مکاتبات اولیه و دریافت شرایط نمایندگی
-  دریافت مشخصات فنی، نمونه کالا و ارزیابی آن
-  انجام امور مربوط به شرایط عقد قرارداد نمایندگی
-  مشاوره در خصوص امضا و مبادله قرارداد طبق حقوق بین الملل