ایجاد شعبه خارجی

بسیاری از کارخانه ها و شرکت های ایرانی، جهت انجام امور بازرگانی و یا توسعه بازار خود نیازمند ایجاد شعبه در کشورهای خارجی می باشند.

شرکت آریاز، به طور تخصصی ارائه دهنده خدمات مشاوره ای و اجرایی در این زمینه با سرفصل های زیر می باشد:
-    ارزیابی شرایط تجاری و قانونی کشور مورد نظر در خصوص تاسیس شعبه
-    امور مشاوره ای در خصوص ثبت شعبه
-    امور مشاوره ای در خصوص یافتن ملک و راه اندازی شعبه