تامین سرمایه

تامین سرمایه یکی از مسائل بسیار پردغدغه برای صاحبان کسب و کار می باشد. این مجموعه با دارا بودن شبکه ارتباط با افراد توانمند مالی، طرح های بسیاری را برای تامین سرمایه ارائه می نماید.

-تامین سرمایه از منابع خصوصی
-انجام امور مذاکره برای دریافت سرمایه از منابع خصوصی
-انجام امور حقوقی و قراردادی سرمایه گذاری
-مدیریت و راهبری سرمایه گذاری

-تامین سرمایه از بانکهای اروپایی
-فراهم نمودن طرح ها و مستندات فنی و اقتصادی مورد نیاز
-آماده سازی زیرساخت های حقوقی مورد نیاز
-انجام مذاکره با بانک
-نهایی سازی قرارداد دریافت وام

-تامین سرمایه از طرح های بلاعوض اروپایی
-شناسایی فراخوان ها و تهیه طرح های فنی و اقتصادی
-دفاع از طرح های ارائه شده
-انجام امور حقوقی و قراردادی مورد نیاز جهت دریافت کمک
-مدیریت و راهبری طرح ارائه شده