تعاریف در سیستم اتوماسیون ساختمانی


توسعه تكنولوژی و اصطلاحات
ساختمانها و مجتمعهای مسكونی بزرگ نیاز به سیستمهای خدمات ساختمانی وسیعی دارند (شكل1-1) این موارد شامل سیستمهای حرارتی، تهویه مطبوع، مهندسی الكتریكی، روشنایی، مكانیسمهای پرده و نورگیر مكانیكی، مهندسی بهداشت، حمل و نقل (بالابرها، پله برقیها، سیستمهای محل اسناد) و سیستمهای اطلاعات و مخابراتی (سیستمهای تلفن، سیستمهای فراخوان، فناوریهای سیستمهای داده و اداری) می باشد. سیستمهای ایمنی نیز نظیر كنترل ورودی، اعلام حریق و ورودی غیر مجاز از نیازمندیهای ضروری. این ساختمانها هستند. به علاوه سیستمهای مدیریتی برای امور روزمره نظیر سیستم جمع آوری اطلاعات، تعمیر و نگهداری، مدیریت زمان، برنامه ریزی اتاقها و مدیریت و كنترل هزینه منزل در این ساختمانها ضروری است. 
 
    شکل(1-1) سیستمهای خدمات ساختمان

سیستمهای خدمات ساختمان 
در گذشته، از سیستمهای نمایش دهنده مركزی عیبها (كه در آنها عیبها در یك مركزی نمایش داده می شد) برای آشكار سازی سریع عیبها در سیستمهای خدمات ساختمان، استفاده می شد. برای آنكه مركز كنترل بتواند به سیگنالهای خطا واكنش نشان بدهد، این سیستمها به تجهیزات متمركز و سیستمهای كنترل ساختمان و سیستمهای مدیریت خدمات، مجهز شدند. با پیدایش كامپیوترهای قدرتمند، امكان توسعه و پیاده سازی عملكردهای مدیریت انرژی برای كاهش نیاز به انرژی و در نتیجه كاهش هزینه های عملیاتی ساختمان، فراهم شد. این سیستمها به سیستمهای مدیریت انرژی و ساختمان، مشهور شدند. 

مدیریت ساختمان 
تمام این اصطلاحات در حال حاضر با اصطلاح سیستم مدیریت ساختمان، جایگزین شده اند. این نام گذاری به طور رسمی در آلمان (در سال 1993) و در استانداردهای مربوط به هزینه های ساختمان (DIN 276) معرفی شدند. امروزه مدیریت ساختمان در برگیرنده سیستمهای خدمات ساختمان و سیستمهای مدیریتی و ایمنی در یك سیستم یكپارچه مدیریتی می باشد. اصطلاح مدیریت امكانات (Facility Management) در مورد سیستمهایی كه به وسیله كنترل كامپیوتری بر كل ساختمان یا مجتمع ساختمانی، نظارت و مدیریت می كنند، به كار می رود. بخش اعظم سیستمهای كنترل ساختمان توسط شركتهایی كه متخصص تولید سیستمهای اندازه گیری و كنترل برای سیستمهای حرارتی و تهویه مطبوع هستند، تكامل و توسعه یافته است. 

عملكردها و ساختار سلسله مراتبی
عملكردها 
مهمترین عملكردهای اتوماسیون سیستم ساختمان عبارتند از: مانیتورینگ، كنترل و بهینه سازی (یعنی راه اندازی ساختمان و سیستمهای به كار رفته در آن با كمترین مقدار مصرف انرژی ممكن)، سیستمهای خدمات ساختمان، ضبط و نمایش نیازمندیهای انرژی به صورت آماری، نمایش حالتهای عملیاتی و خطاهای فنی در یك محل مركزی و همچنین تامین  كنترل مركزی تحت عملیات نرمال خطا.
به دلیل حجم قابل ملاحظه اطلاعات قابل نمایش در سیستمهای ساختمانی، سیستمهای كنترل ساختمان به صورت ساختار سلسله مراتبی طراحی شده اند. این سیستمها در گذشته به سطوح زیر تفكیك می شده اند :
-اتاقهای كنترل
-اتاقهای كنترل فرعی 
-ایستگاههای فرعی
ایستگاههای فرعی 
ایستگاههای فرعی تشكیل دهنده پایین ترین سطح پردازش بوده اند. وظیفه ایستگاههای فرعی جمع آوری سیگنالها و اندازه گیری مقادیر و صدور فرامین به سیستمهای خدمات ساختمان بود. این موارد به وسیله تجهیزات مستقل كه متعلق به سیستمهای خدمات و نه به ایستگاه فرعی بوده اند، انجام می گرفت. البته با توسعه بیشتر تكنولوژی میكروپروسسور و كنترل دیجیتال خدمات ساختمان به وسیله ایستگاههای  (Direct Digital Control) DDC انجام گردید.

اتاقهای كنترل فرعی و اتاقهای كنترل
اتاقهای كنترل فرعی از بار كاری اتاقهای كنترل در زمانی كه كامپیوترها به اندازه كامپیوترهای امروزی قدرتمند نبوده اند، می كاست. وظیفه اتاق كنترل اعلام و نمایش خطاها بود. این اتاقها مجهز به كامپیوتر، چاپگر و تجهیزات نمایش دهنده بودند و تمام فرآیندهای مانیتورینگ، آمار و عملكردهای مدیریت انرژی را پردازش می كردند.
با توسعه تكنولوژی و برای افزایش قابلیت دسترسی، عملكردهای اتاق كنترل به سطوح سلسله مراتبی پایین تر، انتقال یافتند.

استانداردسازی
استاندارد
تا به حال، استاندارد و توصیه ها در مورد اتوماسیون سیستم ساختمان، فقط در سطح ملی باقی مانده اند. به این علت، یك گروه از متخصصان بین المللی در CEN TC247 چندین سال بر روی استاندارد اروپایی با اصطلاحات و عملكردهای استاندارد شده برای اتوماسیون سیستم ساختمان، كار كرده است. 
علاوه بر این یك گروه متخصص دیگر در ISO TC205، كار روی یك استاندارد بین المللی برای اتوماسیون سیستم ساختمان را شروع كرده است. شكل(2-1) ، ساختار سلسله مراتبی فعلی و اصطلاحات استاندارد شده طبق CEN TC247, WG3 را نشان می دهد.
 
شکل (2-1) سطوح اتوماسیون سیستمهای ساختمان

در اتوماسیون سیستم ساختمان، سطوح زیر تعریف می گردد:
-سطح مدیریت 
-سطح كنترل اتوماسیون 
-سطح میدان 
سطح میدان 
سطح میدان برای ورود (یا خروج) اطلاعات به سیستم خدمات ساختمان برای پردازش سیگنال و در صورت لزوم برای انتقال اطلاعات به سطح پردازش بالاتر (شكل 3-1) به كار می رود. وظیفه دیگر سطح میدان عبارت است از: مدیریت اتاقها، یعنی مانیتورینگ و كنترل عملكردهای اتاقها نظیر روشنایی، پرده ها و نورگیرها، سیستمهای حرارتی و تهویه مطبوع و غیره.

شکل (3-1) عملکردها در سطح میدان

تجهیزات میدان 
نام سطح میدان از تجهیزات میدان برای ورود و خروج اطلاعات، حسگرها (مثل حسگرهای اندازه گیری)، فعال كننده ها (مثل رله ها، فعال كننده های شیر و شناورها) كه در سیستم خدمات ساختمان نصب می شوند، اقتباس شده است.


ورود اطلاعات
انواع اطلاعات ورودی زیر به سیستمهای خدمات ساختمان وارد می شوند:
-سیگنالها (مقادیر دودویی)
-مقادیر اندازه گیری شده (مقادیر آنالوگ جمع آوری شده توسط حسگرهای فعال و غیر فعال)و 
-مقادیر شمارش شده (تعداد پالسها)

خروج اطلاعات 
اطلاعات خروجی سیستمهای خدمات ساختمان عبارتند از :
-فرامین كلیدزنی        
-فرامین كنترل

فرامین كلیدزنی 
فرامین كلیدزنی به فرامین كلیدزنی یك مرحله ای یا چند مرحله ای (دو مرحله ای، سه مرحله ای) و فرامین پالسی و فرامین بادوام، تقسیم می شوند.

فرامین كنترلی
فرامین كنترلی شامل فرامین سیگنالهای دودویی مدوله شده پهنای پالسی، فرامین كنترل سه مرحله ای (بالاتر، خاموش، پایین تر) و فرامین كنترل آنالوگ (0/2 … 10 V DC 0/4 … 20mA) می باشند.

واحدهای عملیاتی Direct / Service 
برای امكان آنكه بتوان سیستم را در مواقع وقوع خطا در سیستم كنترل به صورت دستی هدایت كرد (مثلا باز كردن یا بستن شیرها، روشن یا خاموش كردن یك قطعه سیستم) معمولا در سطح میدان از (SOUs) Direct/ Service Operation Units استفاده می شود.


ارتباطات در سطح میدان 
شبكه سطح میدان
حسگرها و آشكارسازیهایی كه برای جمع آوری اطلاعات به كار می روند و مدولهای واسطه برای صدور فرامین یا به طور مستقیم به ورودی و خروجیهای كنترلر متصل و یا توسط شبكه ارتباطی موسوم به شبكه سطح میدان FLN (Field Level Network) به كنترلرها ارتباط داده می شوند.
تجهیزات هوشمند برای كنترل عملكردهای توزیع شده اتاقها (Room Control System) RCS نیز به شبكه سطح میدان متصل می شوند. این شبكه باید دارای قیمت مناسب، ایمن در برابر تداخل باشد و نصب آن نیز به سادگی انجام گیرد. به دلیل امكان اتصال تعداد بسیار زیاد حسگرها و فعال كننده، برای آنكه انتقال داده های رویدادگرا (event – driven) به طور موثری قابل استفاده باشد، باید سرعت یا نرخ انتقال داده پایین بوده و تلگرامها كوتاه باشند. این مطلب باعث اطمینان در اقتصادی بودن هزینه انتقال، ایمنی در برابر تداخل و كوتاه بودن زمان پاسخ می گردد.

سطح كنترل و اتوماسیون 
وظایف و توپولوژی
سطح كنترل و اتوماسیون وظیفه انجام تمام عملكردهای مانیتورینگ، كنترل و بهینه سازی را در سیستمهای خدمات ساختمان بر عهده دارد (شكل 4-1). این وظایف به دو روش تجهیزات توزیع شده (Application Specific Controllers) ASC و یا كنترلرهای مدولار (C) كه در اتاقهای كنترل مهندسی نصب می شوند انجام می گردد. این تجهیزات وظایف زیر را به عهده دارند: اعلام عملكردهای فنی نادرست، مانیتورینگ مقادیر اندازه گیری شده و مصرفی برای اطمینان از آنكه از حدود مشخص شده خارج نشوند و تعیین ساعات كاركرد سیستم و بخشهای سیستم برای صدور سیگنالهای تعمیر و نگهداری بر اساس اطلاعات به دست آمده.
 البته وظیفه اصلی این تجهیزات كنترل دیجیتالی (Direct Digital Control) DDC سیستمهای خدمات ساختمان است (كنترلرها و تجهیزات قابل برنامه ریزی). برنامه ها و اطلاعات را می توان به صورت محلی به وسیله واحد برنامه ریزی كننده (PU) به ASC ها و C ها منتقل كرده و یا به صورت انتقال توسط شبكه از سطح مدیریت به تجهیزات فوق منتقل نمود.

شکل (4-1) عملکردها در سطح کنترل و اتوماسیون


واحدها / ایستگاههای مانیتورینگ و اپراتور 
نمایش اطلاعات و انجام عملكردهای سطح كنترل و اتوماسیون به صورت محلی با واحد یا ایستگاه مانیتورینگ و اپراتور (Monitoring and Operator Unit) MOU اجرا می شود.

مدیریت انرژی 
برنامه های بهینه سازی 
از برنامه های بهینه سازی برای كاهش نیازمندی های انرژی و در نتیجه كاهش هزینه های عملیاتی استفاده می شود. انواع مدرن این برنامه ها به وسیله كنترلرهای توزیع شده اجرا می شوند و در نتیجه مدیریت انرژی به طور موثری انجام می شود. عملكردهای بهینه سازی عبارتند از :
-برنامه های رویداد
-برنامه های زمان بندی شده 
-خنك سازی شبانه
-تنظیم آنتالپی
-كلیدزنی متغیر 
-كلیدزنی دوره ای 
-محدود كردن بار پیك 
برنامه های رویداد 
از برنامه های رویداد برای كلیدزنی سیستم یا بخشهایی از سیستم به حالت روشن و خاموش بر اساس تقاضا استفاده می شود. برای مثال، پیام دما بسیار بالا، برنامه ای را فعال كرده و در نتیجه فن ها را راه اندازی می كند. پیام رویداد دما نرمال، برنامه دیگری را فعال كرده و فن ها را از كار می اندازد. 

برنامه های زمان بندی شده 
از برنامه های زمان بندی شده برای اطمینان از آنكه فقط در زمانی كه اتاقها یا ساختمانها مورد استفاده قرار می گیرند بتوان سیستمهای روشنایی، حرارتی و خنك كننده را روشن كرد، استفاده می شوند. برنامه هایی از این نوع شامل برنامه های روزانه و هفتگی و برنامه های تقویمی هستند.
برنامه های روزانه در برگیرنده تمام زمانهای كلید زنی و فرامین برای یك روز مشخص می باشند. برنامه های هفتگی شامل برنامه های روزانه برای هر یك از روزها یا هفته مشخص می باشد. با برنامه های تقویمی می توان یك برنامه روزانه را در یك روز مشخص از سال، فعال كرد و یا یك فرمان را در یك زمان مشخص شده روز صادر نمود.

كلیدزنی متغیر 
كلیدزنی متغیر (شكل5-1) برای كاهش انرژی جهت مقاصد حرارت دادن یا خنك كردن، به كار می رود.

شکل (5-1) کلیدزنی متغیر
هنگامی كه سیستم حرارتی در حال كار باشد، از دمای فعلی داخل و خارج از اتاق برای محاسبه دیرترین زمان روشن كردن سیستم حرارتی (‌قبل از استفاده از اتاق) استفاده می شود. در نتیجه در زمانی كه اتاق مورد استفاده قرار می گیرد، دمای مناسبی خواهد داشت. این سیستم زودترین زمانی كه می توان سیستم حرارتی را خاموش كرد را نیز محاسبه می كند و دمای مناسب تا زمان استفاده از اتاق محفوظ باقی خواهد ماند. بر خلاف زمانهای كلیدزنی ثابت مورد استفاده در برنامه های زمان بندی شده (كه بر اساس زمانهای استفاده از اتاق و برای پایین ترین دماهای خارجی تنظیم می شوند)، كلیدزنی متغیر، پریود زمان روشن شدن سیستم حرارتی و در نتیجه هزینه های مربوطه را كاهش می دهد.

كلیدزنی دوره ای 
معمولا از سه كلید زنی دوره ای برای كاهش زمان های عملیاتی سیستمهایی كه اثر خنك كننده دارند، استفاده می شوند. برای مثال هنگامی كه ساختمان مورد استفاده است، سیستمهای تخلیه هوا در راه پله ها و اتاقهای استراحت به طور پیوسته روشن نمی شوند، بلكه به صورت دوره ای در طول روز عمل می كنند. برای مثال این سیستمها می توانند در ابتدا 10  دقیقه روشن شده، سپس به مدت 5 دقیقه خاموش بمانند. در این سناریو، سیستم تهویه فقط 6 ساعت در روز كار خواهد كرد، بر خلاف 9 ساعت كار در حالت عملكرد پیوسته.

خنك كننده شبانه
از خنك كننده شبانه برای كاهش انرژی لازم برای مقاصد خنك سازی استفاده می شود (شكل 6-1) در طول روز اتاقها و ساختمانها به وسیله خورشید گرم شده و حرارت را ذخیره می كنند. اگر در طول شب، دمای خارجی از دمای داخل ساختمان پایین تر بیاید، فن های تخلیه روشن شده و هوای خنك را به داخل ساختمان می دمند. در نتیجه ساختمان بدون استفاده از سیستم تهویه مطبوع خنك می شود.
 
شکل (6-1) خنک کردن شبانه
محدود كردن بار پیك 

شركتها و سازمانهایی كه توان الكتریكی بالایی مصرف می كنند، باید دو نوع بهای انرژی مصرفی را یكی بابت انرژی كه واقعا مصرف كرده اند و دیگری بابت حداكثر مصرف انرژی در بازه زمانی مشخص (مثلا 15 دقیقه) به سازمان بخش عمومی، پرداخت نمایند.
وظیفه برنامه محدود کننده بار پیک، خاموش و روشن کردن بارها به طور خودکار در طول روز است. در نتیجه از بار پیک و هزینه های مربوطه به حداکثر مقدار مصرف کاسته می گردد. (شكل 7-1)

 
شکل (7-1) محدود کردن بار پیک

تنظیم آنتالپی
در روش تنظیم آنتالپی، برای محاسبه حداقل توان لازم برای تنظیم دما و رطوبت هوای ورودی به مقدار تنظیمی هوای منبع، از نمودار hx ارتباط بین دمای هوا و رطوبت، استفاده می شود.
این محاسبات بر اساس این واقعیت که مقدار انرژی و هزینه لازم برای گرم کردن و یا مرطوب کردن هوا از مقدار انرژی لازم برای خنک یا خشک کردن آن کمتر است، پایه گذاری شده اند.


ارتباطات در سطح کنترل و اتوماسیون
شبکه سطح کنترل و اتوماسیون CLN 
 ارتباط بین کنترلرها با یکدیگر و سطح مدیریت در رأس ساختار سلسله مراتبی با  CLN (Control and Automation Level Network) برقرار می گردد. به دلیل ضرورت مبادله داده ها بین سطوح مدیریت و سطح کنترل اتوماسیون، این شبکه باید قابلیت انتقال حجم بیشتری از اطلاعات را نسبت به شبکه سطح میدان داشته باشد و سرعت انتقال نیز بیشتر از شبکه سطح میدان باشد.
کنترلرها برای ارتباط با هر دو شبکه سطح میدان و سطح کنترل و اتوماسیون، می توانند به دو کنترلر ارتباطی CC (Communication Controller) مجهز شوند.
سیستمهای ویژه اختصاصی DSS (Dedicated Special Systems)، نظیر سیستمهای آلارم را می توان توسط واحد رابط داده DIU (Data Interface Unit) مثل یک دروازه به شبکه سطح کنترل و اتوماسیون و نتیجتا به سیستم کنترل ساختمان متصل کرد.

سطح مدیریت
سطح مدیریت بالاترین سطح سلسله مراتب سیستم کنترل ساختمان است.  شکل (8-1)

ارتباط بین انسان و ماشین
برنامه های آماری و تمام ارتباط بین انسان و ماشین (Man-Machine Communication) MMC در این سطح پردازش می شوند. این عملگرها عبارتند از:
-نمایش و چاپ پیامهای رویداد
-اضافه کردن توضیحات نوشتاری به پیامهای رویداد (متن شرح دهنده چگونگی پاسخ به رویدادها)
-کنترل کردن اعلام کننده ها
-نمایش گرافیکی ساختمانها، اتاقها و سیستمهایی که نمایش دهنده وضعیت عملیاتی، مقادیر اندازه گیری شده و مصرف هستند
-کنترل سیستمهای فراخوان در صورت وقوع خطای فنی

 
شکل (8-1) عملیات در سطح مدیریت

گزارش عملیاتی، آمار
گزارشهای عملیاتی و آمار به کارکنان امکان تعیین نقطه ضعفهای سیستم خدمات و بررسی میزان بهره وری انرژی برای کاهش هزینه ها را می دهد. به عنوان مثال، آمار در سطح مدیریت شامل موارد زیر است:
-آمار خطا
-گزارش وضعیت حرارتی روزانه
-آمار مصرف
-امار توان

اتاق کنترل
در گذشته، از کامپیوترهای قدرتمند در اتاقهای کنترل استفاده می شد. امروزه در اتاقهای کنترل از شبکه چندین کامپیوتر شخصی (PC) و ایستگاه کاری (WS) متصل به یک کامپیوتر مرکزی (Server Station) استفاده می شود. معمولا هر یک از کامپیوترهای متصل به کامپیوتر مرکزی برای پردازش یک وظیفه مشخص، استفاده می شود. مثلا از آنها به عنوان ایستگاههای واحدهای مانیتورینگ و اپراتور (MOU) یا به صورت واحدهای برنامه ریزی (PU) استفاده می شود.

ارتباطات در سطح مدیریت
شبکه سطح مدیریت MLN 
تجهیزات اتاق کنترل توسط شبکه سطح مدیریت MLN (Management Level Network) به یکدیگر متصل هستند. به دلیل آنکه اکثر این تجهیزات، کامپیوترهای شخصی یا ایستگاه های کاری که از حجم انبوهی از آمار نگهداری می کنند و حجم زیادی از ارتباطات بین انسان و ماشین را پردازش می کنند شبکه باید قابلیت انتقال حجم زیادی از اطلاعات را با سرعتهای بسیار زیاد دارا باشد.

اتصال سیستمهای خارجی
سیستمهای خارجی (سیستمهای ویژه اختصاصی) نظیر سیستمهای کنترل دستی، آشکارساز حریق و ورود غیر مجاز و سیستمهایی برای مدیریت خدمات تعمیر و نگهداری و مدیریت امکانات، معمولا با استفاده از دروازه DIU (Data Interface Unit) به سطح مدیریت متصل می شوند. هدف از این نوع اتصال، اطمینان از استفاده از یک فرمت استاندارد در نمایش داده های سیستمهای خارجی متفاوت و زیر سیستمها در اتاق کنترل اتوماسیون ساختمان است (جایی که تمام اطلاعات در آن متمرکز می گردد).
سطوح شبکه میدان و سطوح شبکه کنترل و اتوماسیون را می توان با استفاده از ورودی یا دروازه DIU، مستقیما نیز به شبکه مدیریت، متصل کرد.

استانداردهای ارتباطی
امروزه، اکثر تجهیزات کنترل و مانیتورینگ در سیستمهای کنترل ساختمان مجهز میکروپروسسورها و رابط های ارتباطی برای تبادل اطلاعات با تجهیزات دیگر می باشند. تبادل اطلاعات می تواند بین تجهیزات واقع در یک سطح (ارتباط نظیر به نظیر) و یا بین دو سطح متفاوت و با یک سیستم خارجی انجام گیرد. در گذشته، سخت افزار و پروتکلهای مورد استفاده در تبادل اطلاعات در سیستمهای کنترل ساختمان برای تولید کننده ای تا تولید کننده دیگر متفاوت بوده است. 


پروتکلهای استاندارد شده و واسط های ارتباطی
موضوع فوق، مصرف کنندگان را مجبور به استفاده از تجهیزات تولید شده از یک تولید کننده واحد می کرد، زیرا امکان اتصال تجهیزات ساخت تولید کنندگان مختلف فقط از طریق ورودی های گران میسر بوده است. به طور خاص، سازمانهای عمومی تمایل به استفاده از کنترلرهای ساخت تولید کنندگان متفاوت را در اتاقهای کنترل داشتند. این ویژگی تنها در صورتی قابل پیاده سازی خواهد بود که تولیدکنندگان از پروتکلها و رابطه های استاندارد استفاده نمایند.

استانداردهای ارتباطی گروهی
گروهی از متخصصین در WG4 و CEN TC247، استفاده از استانداردهای ارتباطی زیر را برای اتوماسیون سیستم ساختمان در نظر گرفته اند: 
سطح مدیریت: BACnet (اترنت)،FND1/0
سطح کنترل و اتوماسیون : BACnet (LON)،PROFIBUS ،  WorldFIP 
سطح میدان : BatiBUS، EHS ،EIB،LONTalk 

BACnet
استاندارد(Building Automation and Control Network)   در آمریکا و توسط یک گروه در ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers)
توسعه داده شد. اصول انتقال داده طبق استاندارد ISO 8802/3 (اترنت) و تکنولوژی LON (Local operating Network) توسط Echelon توسعه داده شده است. استاندارد (اترنت) BACnet ، توسط CEN به صورت پیش نویس استاندارد اروپایی ENV1805-1 تدوین شده و از دید متخصصین استاندارد بین المللی آینده برای ارتباطات در سیستم اتوماسیون ساختمان خواهد بود.
استاندارد BACnet(LON) ، به صورت پیش نویس استاندارد اروپایی ENV13321-1 تدوین شده است.

FND 1/.
استاندارد FND 1/. (انتقال داده مستقل از شرکتها) در آلمان توسعه داده شده(DINV 32735) و در تعدادی از تاسیسات توسط سازمانهای عمومی به کار رفته است. البته این استاندارد نه در آلمان و نه در سطح بین المللی برقرار نگردید . CEN استاندارد FND 1/. را به صورت پیش نویس استاندارد اروپایی ENV 1805-2 تدوین کرده است.
EIBnet  
EIBnet  توسعه داده شده پروتکل سطح میدان EIB برای استفاده در سطوح اتوماسیون و کنترل است. اصول انتقال داده نیز بر اساس استانداردهای موجود، نظیر ISO8802/3 (اترنت) می باشد. EIBnet به صورت پیش نویس استاندارد اروپایی ENV13 321-2 تدوین شده است. 

PROFIBUS
PROFIBUS (Process Field Bus) فیلد باس پروسه در آلمان طراحی و توسعه یافت.   (DIN 19245, EN 50170 VOL. 2) پروفایل کاربری دیگری مخصوص سیستمهای ساختمانی ساخته شده است. بررسیهای کاربردی زیادی برای انواع سیستمهای کنترل ساختمانی به انجام رسیده است. PROFIBUS به عنوان سیستم کنترل مطابق با استاندارد اروپایی ENV13 321-1 طراحی شده است. 

WorldFIP 
استاندارد (EN50170 Vol.3) WorldFIP، در فرانسه برای پردازش اتوماسیون توسعه داده شد و تا به حال در اتوماسیون سیستم ساختمان مورد استفاده قرار نگرفته است. WorldFIP به صورت استاندارد (پیش نویس) اروپایی ENV 13 321-1 تدوین شده است.

BatiBUS
BatiBUS استاندارد BatiBUS در فرانسه (NFC 46/620-46/629) برای اتوماسیون سیستم ساختمان و اتوماسیون سیستم در ساختمانهای مسکونی توسعه داده شده است. این استاندارد در فرانسه و اروپای جنوبی مورد استفاده قرار گرفته است. 

EHS
استاندارد EHS (European Home System) پروتکلی است که به عنوان بخشی از برنامه ESPRIT توسعه یافته است و برای اتوماسیون سیستم در ساختمانهای مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد. مهمترین ویژگی EHS، در استفاده از تکنولوژی راه اندازی سریع نهفته است. تا این لحظه از این استاندارد در اتوماسیون استفاده نشده است.

(Local Operating Network) LON 

تعاریف و اصطلاحات مربوط به شبكه 
(Local Operating Network) LON 

یك شبكه گسترده و با هوش می باشد كه تجهیزات دخیل در آن با همدیگر در ارتباط می باشند. این شبكه بسیار قابل انعطاف بوده و می توان در هر زمان آنرا گسترش داده و یا بهینه نمود. 

Neuron – Chip‌
هسته اصلی این شبكه Neuron – Chip می باشد كه توسط كمپانی های Toshiba  و Motorola ساخته می شود . Neuron – Chip از سه پروسسور (CPU) تشكیل شده است:
    Application (APP) – CPU 
    NetWork (NET) – CPU 
    Media Access Control (MAC) – CPU 
این Chip با زبان Neuron – C برنامه نویسی شده و فعلا دو نوع مختلف آن یعنی مدل 3120 و 3150 به بازار عرضه می شود . 

LONTalk 
تحت كلمه LONTalk سیستم عامل و پروتكل شبكه LON تعریف می گردد كه در داخل Chip وجود دارد. 

LONBuilder 
در حقیقت نرم افزاری می باشد كه كاربر با آن سیستم LON خود را طراحی نموده و ابزار عیب یابی و Projecting در این نرم افزار لحاظ گردیده است.

LONMark 
علامت ثبت شده شبكه LON می باشد كه سازندگان مختلف تجهیزات LON با چاپ این آرم، كه از طرف انجمن LON اعطا می گردد، بر روی محصولات خود كاركرد صحیح تجهیزات و ادوات ارایه شده را در شبكه LON  گارانتی می نمایند.

LON Works‌
اسم ثبت شده برای این شبكه می باشد كه شامل كلیه تكنولوژی مورد استفاده در آن می باشد.
(LON Users International) LUI 
انجمن سازندگان تجهیزات LON می باشد كه در بخش های مختلف همانند تبلیغات، اتوماسیون سازه های ساختمانی، اتوماسیون صنعتی و غیره فعالیت دارد.

خصوصیات شبكه LON 
تا اواسط سال 1997، LONTalk فقط با Neuron-Chip  سازگار بود و سازندگان تجهیزات LON می باید حتما از این Chip استفاده می نمودند. ولی نیاز به Open بودن، سیستم LUI را وادار ساخت كه این محدودیت را برداشته و هم اینك پروتكل LON را می توان با هر ساختار سخت افزاری دلخواهی مورد استفاده قرار داد.
یك مزیت شبكه LON نسبت به EIB در مورد استاندارد تعریف شده برای آن می باشد كه امكان استفاده از این شبكه را علاوه بر سطح Field در سطوح بالاتر اتوماسیون امكان پذیر می سازد . 
در یك شبكه LON، كه در اینجا Domain نامیده می شود، تقسیم بندی منطقی برای زیر مجموعه های آن در نظر گرفته شده است. به طور كلی یك شبكه LON می تواند دارای 255 انشعاب و یا به اصطلاح Subnet باشد كه به هر انشعاب می توان حداكثر 127 گره و یا به عبارتی 127 دستگاه متصل نمود. در مجموع یك Domain می تواند شامل 32385 گره باشد. جهت جداسازی Subnet ها از Router استفاده می شود كه یكی از خواص Router محدود ساختن فیزیكی شبكه از نظر دریافت پیغام ها به دلخواه طراح می باشد.
در شبكه LON هر گروه تقریباً مستقل بوده و می تواند راساً برنامه های مختلف را پردازش نماید. در حقیقت در یك شبكه LON هر گره هوشمند می باشد و تا حدود زیادی بدون وابستگی به گره های دیگر با سیستم مركزی كار می نماید. 
گره ها نیز به نوبه خود به انواع مختلف تقسیم می شوند همانند: 
-حسگرها 
-جمع آوری سیگنال ها (ورودی ها) 
-عملگرها 
-كنترل كننده ها 
- و غیره 

در شبكه LONاز روش Differential–Manchester Code(DMC) جهت كدبندی پیغام ها استفاده می شود با توجه به خواص DMC می توان اطلاعات و Power را بر روی یك سیستم منتقل نمود. كه این خطوط می تواند برق AC مورد استفاده در ساختمان ها باشد. 
جهت ارتباط بین گره ها می توان از كابل (IR) Infrared‌، Radio Frequency(RF) ، Power Line (PL) ، Twister Pair(TP) ، Fiber Optic(FO)  و یا Coaxial Cable‌، استفاده نمود. 
سرعت انتقال اطلاعات با توجه به نوع محیط انتقال انتخابی جهت انتقال اطلاعات بین 2kbit/s  تا 1.25 Mbit/s  قابل تغییر می باشد. از نوعی روش تغییر یافته CSMS /CD كه بنام  Predictive P – Persistent‌ معروف می باشد جهت برقراری ارتباط بین گره ها استفاده می گردد. این روش جدید همان CSMA / CD می باشد با این فرق كه امكان از بین رفتن اطلاعات به علت Collision در آن وجود دارد ولی درصد پیش آمد چنین اتفاقی محدود شده است. 

بصورت اجمالی مشخصات LON بدین شرح می باشند :
-توپولوژی: خطی ، درختی و ستاره ای (بسته به نوع محیط انتقال مورد استفاده)
-دارای حداكثر 225Subnet و هر Subnet شامل 127 گره، 32385 گره در كل 
-حداكثر طول شبكه Km 6/1 در سرعت Kbit/s5 
-حداكثر فاصله بین گره ها در حالت  PL 320 متر می باشد یعنی خط انتقال قدرت و اطلاعات مشترك می باشد. در غیر اینصورت عملا محدودیتی وجود ندارد . 
-روش برقراری ارتباط بین گره ها: 
Predictive – P-Persistent CSMAKD 
-دارای قابلیت 
Multicast – Broadcast
-حداكثر سرعت Mbit/s 25/1
-حداكثر زمان عكس العمل سیستم 7ms‌
-حداقل زمان Transaction Time برابر 3 میلی ثانیه است یعنی حداقل زمانی كه یك گره پس از گذشت آن می تواند دوباره اطلاعات خود را ارسال نماید. 
-اینترفیس شبكه در حالت TP : 485 RS 
-امكان استفاده در محیط های EX با تغییراتی در لایه فیزیكی امكان دارد.
-امكان تعویض گره ها در هنگام كاركرد شبكه با محدودیت هایی امكان پذیر می باشد. 
-پشتیبانی كامل لایه های هفت گانه ISO/OSI 
-دارای استاندارد شماره IEC62026 (سیستم Open‌ می باشد)
-از شركت های سازنده اروپایی برای تجهیزات LON می توان شركت Wleid muller را نام برد. 


استاندارد EIB(European Installation Bus)‌

مشخصات عمومی شبكه EIB 
-توپولوژی: خطی ، درختی و ستاره ای 
-ساختار شبكه: حداكثر 15 منطق ، هر منطقه شامل حداكثر 12 خط و هر خط حداكثر 64 گره را شامل می شود. یعنی حداكثر عناصر متصل به شبكه و یا به اصطلاح گره ها 11520 می باشد.
لازم به ذكر می باشد كه می توان تعداد گره ها را در هر خط با اضافه نمودن Repeater‌ (حداكثر 3 عدد) تا 256 عدد افزایش  داد. 
-طول هر خط حداكثر 1000 متر (بدون Repeater‌) 
-امكان ارسال اطلاعات بر روی خط تغذیه وجود دارد (LP)‌
-روش ارتباط گره ها با همدیگر CSMA/CA :
-سرعت شبكه Kbit/s 6/9 
-دریافت صحیح اطلاعات با فرستادن پیغام تایید می گردد. 
-دارای استاندارد اروپا EN 50090 ‌
-فاصله گره ها در یك خط: حداكثر 700 متر 
-طرق انتقال اطلاعات Twisted pair(TP)، Power line (PL)‌، Radio Frequency(RF) ، Infrared (IR) 
-روش های سریع انتقال اطلاعات EIB.Net و EIB.MMS 
در روش انتقال اطلاعات بصورت PL از تكنولوژی Spread Frequency Shift Keying Modulation استفاده می شود كه توسط فیلتر اطلاعات از قسمت Power در تجهیزات EIB جدا می شود. حداكثر فاصله گره ها در PL،60 متر می باشد. در روش RF حداكثر فاصله بین دو گره 300 متر می تواند باشد كه این فاصله با استفاده از تقویت كننده های سیگنال قابل افزایش می باشد.

ساختار هر گره 
هر گره و یا دستگاهی كه در شبكه EIB كار می كند از دو قسمت مختلف تشكیل شده است: 
-Bus Coupler
-Application Module

-- وظیفه دریافت اطلاعات از شبكه و آماده سازی آن جهت Application Module را دارد .
--Application Module در حقیقت قسمتی از تجهیزات می باشد كه با محیط اطراف در ارتباط می باشد مانند كلید های قطع و وصل، دستگاه های كنترل كننده دما و یا نشان دهنده های مختلف.
ارتباط بین دو قسمت ذكر شده توسط اینترفیس استاندارد شده ای انجام می پذیرد به همین جهت سازندگان مختلفی در این دو قسمت فعال بوده و محصولات ارایه شده كاملا با همدیگر سازگار می باشند. 
به طور كلی شبكه های مورد استفاده در BMS می بایستی بتوانند تعداد زیادی گره نسبت به شبكه های صنعتی را ساپورت نمایند و كمتر به مسئله Real Time پرداخته می شود و طول شبكه نیز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.