خدمات جامع خانه هوشمند

 

شرکت فناوری های راهبردی آریاز به عنوان یکی از شرکت های معتبر در حوزه ارائه راه حل های مختلف هوشمند سازی ساختمان های مسکونی و ویلایی، علاوه بر ارائه سیستم های مختلف هوشمند، مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای کلیه سیستم های الکتریکال ساختمان را به صورت مجتمع ارائه می نماید. 


خدمات ارائه شده در بخش الکتریکی ساختمان های مسکونی به شرح زیر می باشد:

الف – خدمات مشاوره و طراحی
•    برگزاری جلسه و سمینار برای کارفرما، مشاور و پیمانکاران پروژه جهت آشنایی بیشتر با ابعاد مختلف ساختمان هوشمند
•    ارائه مستندات و راهنماهای فنی جهت آشنایی دقیق تر و عمیق تر با فناوری های ارائه شده
•    انجام طراحی اولیه، تهیه استانداردها و مشخصات فنی محصولات پیشنهادی و برآورد هزینه
•    برگزاری جلساتی جهت مستند سازی خواسته ها و سناریوهای مورد نظر کارفرما
•    انجام طراحی نهایی سیستم ساختمان هوشمند
•    انجام طراحی سیستم الکتریکال ساختمان شامل طراحی نقشه های روشنایی، برق، آسانسور، تابلوبرق ها و ...

ب – خدمات فروش
•    فروش کلیه تجهیزات و تاسیسات مربوط به ساختمان هوشمند
•    فروش کلیه تجهیزات و مواد مصرفی تاسیسات الکتریکی ساختمان

ج – خدمات اجرا
•    اجرای کلیه سیستم های هوشمند 
•    اجرای کامل سیستم برق ساختمان (لوله گذاری، سیم کشی، نصب تجهیزات و ...)

د- خدمات نظارت
•    نظارت بر امور پیمانکاری و اجرایی سیستم الکتریکال ساختمان
ه-خدمات آموزشی
•    آموزش کاربری سیستم ساختمان هوشمند
•    آموزش تنظیم سیستم ساختمان هوشمند
•    آموزش تعمیر و نگهداری ساختمان هوشمند 

و- خدمات پشتیبانی
•    انجام خدمات پشتیبانی از سیستم ساختمان هوشمند و رفع عیب و تعویض قطعات معیوب
•    گسترش و یا تغییر سیستم ساختمان هوشمند