مراحل اجرای پروژه اتوماسیون ساختمانی

موضوع

ریز فعالیت ها

کارهایی که مشتری باید انجام دهد

اطلاع رسانی شفاف و دقیق به مشتری

ارائه مستندات فنی، کاتالوگ ها، راهنماهای مدیریتی و...

هماهنگی جهت برگزاری جلسه ها

ارائه مستندات مربوط به پروژه های اجرا شده

برگزاری سمینار جهت معرفی ابعاد موضوع

برگزاری جلسه با کارشناسان و مدیران اجرایی     شرکت های مادر

بازدید از پروژه های سطح ایران

بازدید از پروژه های سایر نقاط جهان

بررسی نیازمندیها

ارائه فرم هایی جهت گرفتن نیازمندیهای مشتری

پر کردن فرم مربوط به سیستم های مورد نیاز

ارائه مشاوره در مورد سیستم های مورد نیاز

طراحی اولیه

تهیه بلوک دیاگرام کامل سیستم

در اختیار گذاشتن نقشه های نهایی معماری، مکانیک و برق

انتخاب استانداردها و پروتکل ها

تهیه I/O List

انتخاب تجهیزات و تهیه LOM

استخراج قیمت نهایی پروژه

بررسی اقتصاد مهندسی طرح و استخراج مواردی همانند نقاط سربه سر، بازگشت سرمایه و ..

طراحی نهایی

بررسی نظرات مشتری

بررسی طرح اولیه و اعلام نظر فنی و اقتصادی

اصلاح طرح اولیه و نهایی سازی آن

تهیه نقشه های اجرایی

ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح سیستم مکانیک و برق

اجرای پروژه

خرید تجهیزات

فراهم نمودن شرایط لازم جهت فعالیت و معرفی نماینده فنی

مستقر شدن تیم اجرایی و بررسی وضعیت اجرا

اجرای زیرساخت های اولیه همانند مسیرها، کابل کشی و ...

نصب سخت افزارهای مورد نیاز

تست محلی سخت افزارها

یکپارچه سازی سخت افزارها

طراحی و اجرای نرم افزار مرکزی

اتصال سخت افزارها و نرم افزارها

اجرای سیستم کنترل مرکزی و اتاق کنترل

تست نهایی سیستم

تحویل دهی نهایی

تحویل بخش های مختلف سیستم به نماینده فنی کارفرما

 

ارائه نقشه های اجرایی نهایی

ارائه کلیه مستندات فنی

آموزش سیستم

ارائه مستندات کامل آموزشی مربوط به تکنسین فنی و نگهداری پروژه

 

50 ساعت آموزش به تکنسین فنی و نگهداری پروژه

ارائه مستندات کامل آموزشی مربوط به اپراتور سیستم

30 ساعت آموزش کاربری سیستم به اپراتور سیستم

ارائه مستندات کامل آموزشی مربوط به مدیر سیستم

20 ساعت آموزش مدیریتی به مدیر سیستم

گارانتی و پشتیبانی

بازدید اول: هر هفته به مدت 3 ماه

 

بازدید دوم: هر ماه به مدت 1سال

بازدید سوم: هر سه ماه به مدت 5 سال

پشتیبانی موردی در کمتر از 48 ساعت