فلومتر ها

 

انواع فلومتر

فلومترهای اختلاف فشاری

فلومترهای اختلاف فشاری از یك جز برای ممانعت از عبور سیال استفاده می كنند. این جز می تواند اریفیس و یا یك نازل باریك, لوله ونتوری، زانویی و یا حلقه باشد. از دو فشار سنج برای اندازه گیری فشار دو نقطه استفاده می شود. فلو عبوری با رشیه دوم اختلاف فشار متناسب می باشد. 

0 = فلو، 1= قسمت اندازه گیر اختلاف فشار، 2= لوله، 3= اریفیس، 4= نازل، 5= لوله ونتوری، 6= لوله پیتوت، 7= زانویی سانتریفوژی، 8= حلقه سانتریفوژی

فلومترهای الكترومغناطیسی

فلومترهای مغناطیسی و یا الكترومغناطیسی، ولتاژ القا شده در یك ماده هادی الكترومغناطیس كه از داخل میدان مغناطیسی عبور می كند به طور مستقیم با فلو متناسب می باشد. این فلومتر شامل یك لوله غیر هادی می باشد، و دو الكترود در سطح داخلی لوله قرار داده می شود و یك ماده الكترومغناطیس. این الكترودها در تماس با مایع می باشند و عمود بر حركت مایع قرار دارند. اصلاحات مختلفی را می توان برروی این نوع فلومتر انجام داد. به عنوان نمونه سرعت محلی مایع در داخل لوله می تواند با با فروبردن الكترودها در داخل مایع و قرار دادن ماده مغناطیسی در خارج از لوله اندازه گیری نمود. 

A فلومتر الكترومغناطیسی، B نما از مقابل، C Q= فلو، Uo = ولتاژ خروجی، 1= لوله، 2و3= قطب های الكترومغناطیسی، 4و5= الكترودها، 6= لوله، 7و8= قطب های ماده مغناطیس، 9= الكترودهای داخل مایع

 فلومترهای دمایی

فلومترهای دمایی به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند. در نوع اول یك جز گرم كننده بین دو سنسور دما قرار می گیرد و این دما با توجه به سرعت حركت مایع تغییر می كند. وقتی كه مایع بی حركت می باشد گرمای قسمت گرماده به طور یكنواخت در طول لوله منتشر می شود و سنسورهای دما در حالت تعادل می باشند. حركت مایع باعث از بین رفتن تعادل دمایی می شود. تفاوت دمایی بین این دو سنسور یك معیار برای اندازه گیری فلو می باشد. 
نوع دیگر فلومتر دمایی از نوع باد سنجی می باشد. اثر سرد شدن جز هادی داخل آب مقاومت آن را تغییر می دهد و بر این اساس می توان فلو را اندازه گیری نمود. 

A فلومتر دمایی با جز گرماده، b ترمیستور با قابلیت گرم شدن، Q= فلو، 1= لوله، 2= جز گرم كننده، 3و4 = سنسور دما، 5= سنسور و سیستم گرماده

فلومتر توربینی

در داخل فلومتر توربینی، یك توربین در داخل لوله و در جهت حركت سیال نصب شده است. توربین با عبور مایع به گردش در می آید. نرخ چرخش وابسته به سرعت فلو می باشد و توسط یك كویل مغناطیسی به پالس های الكترونیكی تبدیل می شود. تعداد پالس ها در واحد زمان با فلو متناسب می باشد. 

A فلومتر توربینی با اندازه گیر نوری، b فلومتر توربینی با اندازه گیر مغناطیسی، c فلومتر توربینی با تحریك RF، Q= فلو، f= فركانس پالس ها، Uex= ولتاژ تحریك، Uo= ولتاژ خروجی، 1= توربین، 2= لوله، 3= كویل با مغناطیس، 4= كویل با هسته فرومغناطیسی، 5= فیبر نوری، 6= منبع نوری، 7= فتودتكتور

فلومترهای آلتراسونیك

فلومترهای آلتراسونیك از اصل داپلر استفاده می كنند و از یك فرستنده پزوالكتریك كه امواج مافوق صوت ایجاد می كند استفاده می كنند. دو گیرنده نیز در بالا و پایین فرستنده نصب می شوند. به دلیل حركت مایع و با توجه به سرعت و جهت آن امواج رسیده به هر كدام از سنسورها با یكدیگر فرق می كند. 
در یك طراحی دیگر، اندازه گیری زمان انتشار امواج و یا شیف فاز پالس ها برای اندازه گیری سرعت مایع به كار می رود. در این روش نحوه آرایش فرستنده و گیرنده فرق می كند. 

 

A فلومتر آلتراسونیك با یك فرستنده و دو گیرنده، B فلومتر با یك فرستنده و یك گیرنده، Q= فلو، 1= لوله، 2و3= فرستنده آلتراسونیك، 4و5و6= گیرنده آلتراسونیك.