طراحی شبکه بیسیم

راهنمای پیاده سازی شبکه های کامپیوتری بیسیم
 

 

گام اول: پروسه ارزیابی (Assessment)

Wireless Assessment Check List

تعداد کل كاربران

تعداد كاربران غير همزمان: چه تعداد از افراد در طول یك روز به شبكه بيسيم دسترسی پيدا می كنند؟‌

تعداد كاربران همزمان

تعداد كاربران همزمان: چه تعداد از كاربران به صورت همزمان به شبكه بيسيم دسترسی پيدا می كنند؟

قابليت تحرك

چه تعداد از كاربران نياز به Mobility‌ دارند؟ و آنها نياز دارند به چه محل هايی رفت و آمد كنند؟

برنامه ها

چه نوع Application هايی برروی شبكه بيسيم اجرا خواهد شد؟ و درصد كارآيی مورد نیاز برای آنها چيست؟ (پهنای باند، QoS و ...)

نوع كاربردها

ساير كاربردها: اين تعداد شامل كل تعداد دستگاههای محاسباتی، پرينترهای بيسيم، سيستم های حفاظتی، VOIP و ساير چيزهايی است كه از شبكه بيسيم استفاده می كنند.

قابليت گسترش

قابليت گسترش: آيا برنامه ای براي گسترش شبكه وجود دارد؟

سطح پوشش

منطقه سطح پوشش: مشخص نمودن منطقه ای كه بايد پوشش داده شود

نكات خاص

قابليت های خاص: Roaming و ...

 

گام دوم: بررسی و طراحی اوليه (Deployment)

Deployment Check List

تهيه نقشه جامع از مناطق تحت پوشش

توضيح كامل در مورد محيط هايی كه بايد پوشش داده شود و محيط هايی كه نبايد پوشش داده شود.

تخمين دقيق از تعداد نهايی كاربران شبكه، توضيح در مورد كاربردهای آن و نرخ ارسال داده مورد نياز.

بررسی ويژگی های راديويی محل

بررسی شبكه موجود و محل های اتصال

آيا دستگاههای بيسيم مي توانند در زيرساخت IT موجود عمل نمايند؟ به عنوان مثال آيا Backbone فعلی پهنای باند لازم را در اختيار دارد تا ترافيك جديد را Handle نمايد؟

فركانس و استاندارد بهينه

قابليت مديريت

امنيت

برنامه ريزی جهت يكپارچه سازی با بستر شبكه موجود

طراحي WLAN برای بيشترين سطح پوشش، Throughput‌ و قابليت تحرك

سازگاری: اگر كه شبكه از محصولات مختلفی استفاده مي كند لازم است از سازگار بودن آنها مطمئن شد.

VLAN: مشخص نمودن معماری VLAN

 

 

گام سوم:‌ بررسی سايت (Site Survey)

Site Survey Check List

تهيه يك مجموعه از تجهيزات شبكه بيسيم

تهيه آنتن: حتي الامكان انواع مختلفی از آنتن ها به همراه داشتن الگوی انتشار و پلاريته آنتن ها.

تهيه يك سيستم تامين توان قابل حمل و نقل

دوربين برای ثبت هر تست: اين عكس ها در هنگام نصب نهايی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مشخص نمودن مكان سيستم هايی همانند مايكروفر، تلفن های بيسيم، سيستم های ماهواره ای، سيستم های RF و شبكه های بيسيم نزديك

تست كردن Access point های مختلف با قدرت سيگنال و آنتن های مختلف

مشخص نمودن مكان بهينه Access Point ها برروی نقشه

 

گام چهارم:‌ آينده (Future)

Future Check List

ميزان رشد كاربران در آينده به چه صورت خواهد بود؟

اين كاربران در كجا قرار می گيرند؟ (محل قرار گرفتن و پراكندگی كاربران)

چه نوع برنامه ها و كاربردهايی به شبكه اضافه خواهد گرديد؟

چه نوع از تجهيزات در شبكه مورد استفاده قرار می گيرد؟

 

گام پنجم:‌ انتخاب محصول (Product)

Product Check List

بررسي وضعيت اقتصادی شركت

مشخص نمودن تعداد سيستم هايی كه نصب نموده است

معرفي حداقل 4 مشتري

پرس و جو از مشتريان

تيم پشتيبانی

نحوه تكامل محصولات در آينده

 

گام ششم: طراحی نهايی (Final Design)

Final Design Check List

بررسی نتايج بدست آمده از مراحل قبل

نهايی سازی طراحی ها

مستند سازی نتايج

تكميل نقشه ها

برآورد اقتصادی طرح

تعيين تیم اجرا، راهبری و تعمير و نگهداری

 

گام هفتم: اجرا

گام هشتم: آموزش، راهبری و نگهداری