ایجاد ساختار


 
پس از مرحله برنامه‌ریزی و مشخص کردن دقیق اهداف و مسیر حرکت، مهمترین بخش که می‌تواند تا حد زیادی، موفقیت کسب و کار را تضمین نماید، ایجاد ساختار کسب و کار و تعریف فرآیندهای آن می‌باشد.
یکی از خدمات ویژه شرکت آریاز، ایجاد ساختار و فرآیندها برای انواع کسب و کارها با هدف بهبود سیستم می‌باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
1.  طراحی ساختار سازمانی
2.  طراحی پست های مختلف سازمانی و شرح شغل
3.  ایجاد ساختار مدیریتی 
4.  ایجاد ساختار پایش و نظارت
5.  ایجاد ساختار منابع انسانی
6.  ایجاد نظام تشویق و ارتقا پرسنل
7.  ایجاد باشگاه مشتریان
8.  ایجاد سیستم مالی 
9.  ایجاد سیستم حقوقی
10.  ایجاد سیستم فروش و بازاریابی
11.  ایجاد سیستم بازرگانی و تدارکات