برنامه ریزی سازمانی

برنامه ریزی سازمانی، یکی از گام های اساسی تضمین موفقیت یک سازمان محسوب می گردد. یک سازمان مستقل از تعداد کارکنان و میزان بزرگی و کوچکی آن، به برنامه ریزی سازمانی نیاز دارد.
تعیین ساختار سازمانی، روابط، شرح شغلی، فرآیندهای بین زیر مجموعه ها و به طور کلی استفاده بهینه از بخشهای مختلف سازمان و ایجاد روابط موثر و پایدار از جمله مهمترین اهداف این مقوله می باشد.
این شرکت نیز با بهره گیری از توان کارشناسی خود، در زمینه عارضه یابی و ایجاد یک برنامه ریزی سازمانی موفق و بهینه برای انواع کسب و کارها در سراسر ایران، خدمات خود را ارائه می نماید.

تعریف برنامه ریزی سازمان
در متون مدیریتی گاهی دو واژه planning , programming را به جای یکدیگر به کار می برند. در حالی که programming به نوعی برنامه ریزی جزئی تر دلالت دارد. برای برنامه ریزی تعاریف متعددی ارائه شده است، بطوریکه هر یک از نظریه پردازان سعی کرده اند با توجه به زمینه تخصصی خود آنرا تعریف کنند . در ذیل چند مورد از این تعاریف ارائه شده است :
•    برنامه ریزی عبارت است از تصمیم گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد
•    برنامه ریزی عبارتست از تعیین هدف و یافتن یا پیش بینی کردن راه تحقق آن
•    برنامه ریزی عبارتست تصور و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و پیش بینی کردن راهها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند.
•    برنامه ریزی یعنی ارائه طریق بر عملیات آینده که متضمن نتایج معین با هزینه مشخص و دوره زمانی معلوم است.