مدیریت مشتریان

مشتریان یک کسب و کار، از جمله مهم ترین دارایی های آن به شمار می روند. یک مشتری پس از اولین تعامل با مجموعه، نیاز دارد که به طور مداوم ارتباط خود را با کسب و کار حفظ نماید تا وی رغبت خود را برای خریدهای بیشتر حفظ نماید. در همین راستا سیستم های مدیریت مشتریان، از جمله راهکارهای مهم در سازمان ها و مشاغل به شمار می روند.
شرکت، خدمات زیر را در زمینه مدیریت مشتریان ارائه می نماید:
-    تعریف روش ها و فرآیندهای مدیریت مشتریان درون سازمان
-    تعریف برنامه های انگیزشی و تشویقی مشتریان
-    استقرار فرآیندها درون سازمان در خصوص مدیریت مشتریان
-    استقرار سامانه های نرم افزار مورد نیاز مدیریت مشتریان
-    پایش و ارزیابی عملکرد سازمان در خصوص مدیریت مشتریان