مدیریت نگهداری و تعمیرات

در دنیای امروزه یکی از چالش برانگیزترین موضوعات سازمان ها و مجموعه های صنعتی، مبحث نگهداری و تعمیرات تجهیزات می باشد. امری که در صورت رعایت نکردن استانداردهای جهانی و برنامه ریزی مدون و مشخص، هزینه های سنگین مالی و زمانی را به مجموعه تحمیل خواهد کرد. از همین رو تلاش سازمان ها بر کاهش هزینه ها با استفاده از نرم افزار نگهداری و تعمیرات است. سازمان ها برای مدیریت بهتر هزینه ها و کسب بیشتر ارزش دارایی ها ، چرخه عمر دارایی های فیزیکی سازمان را مد نظر قرار می دهند و در سه حوزه عملکرد بهینه دارایی ها، کاهش هزینه ها و حذف حوادث مورد استفاده قرار می گیرد.


اهداف نگهداری و تعمیرات
•    بیشینه کردن دوره عمر مفید نگهداری تعمیرات تجهیزات
•    کمینه کردن هزینه های توقفات خطوط تولید بر اثر خرابی¬های دستگاه
•    کمینه کردن تعمیرات اتفاقی ماشین آلات و تجهیزات
•    بیشینه کردن کارایی کل تجهیزات
•    بیشینه کردن قابلیت اطمینان تعمیر و نگهداری ماشین آلات
سیاست های نرم افزار نگهداری و تعمیرات
•    نگهداری و تعمیرات اضطراری به اختصار  EM 
•    نگهداری و تعمیرات اصلاحی به اختصار  CM
•    نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به اختصار  PM